1.0
ИНФОРМИРАЈ СЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОНИ
Основни информации за процесот и роковите за проценка на влијанието на регулативата (ПВР)

Прочитај повеќе
2.0
КОМЕНТИРАЈ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНИ НА ЕНЕР
Линкови до предлог-закони објавени на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)

Прочитај повеќе
3.0
КОЛКУ СЕ ПОЧИТУВААТ РОКОВИТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ?
Преглед по министерства за почитување и отстапки од минимален рок од 10 дена за консултации на предлог-закони на ЕНЕР
Прочитај повеќе

Март 2016

25.03.2016 | Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната

18.03.2016 | Закон за изменување и дополнување на законот за органиско земјоделско производство

17.03.2016 | Закон за изменување и дполнување на законот за консолидација на земјоделско земјиште

03.03.2016 | Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и благосостојба на животни

03.03.2016 | Закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство

03.03.2016 | Закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно медицински препарати

03.03.2016 | Закон за изменување и дополнување на Законот за нуспроизводи од животинско потекло

03.03.2016 | Закон за изменување и дополнување на Законот за идентификација и регистрација на животните

03.03.2016 | Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храна на животните

03.03.2016 | Предлог на закон за изменување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост

02.03.2016 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност

2015 Година

Септември 2015

22.09.2015 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за одбрана

22.09.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија

18.09.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за договорен залог

18.09.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за пасиштата

16.09.2015 | Предлог на Закон за изменување на Законот за платниот промет

11.09.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на земјоделското

11.09.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште

10.09.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство

10.09.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за возила

07.09.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за употребата на македонскиот јазик

07.09.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за Академијата за наставници

07.09.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за обука и испит на директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

Август 2015

26.08.2015 | Предлог на Закон за пробација

21.08.2015 | Предлог на Закон за тутун и тутунски производи

21.08.2015 | Предлог на Закон за изменување на Законот за управување со кризи

19.08.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за наставници во основните и средните училишта

19.08.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование

19.08.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за просветната инспекција

19.08.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

19.08.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование

19.08.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за образование на возрасните

19.08.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за стручно образование и обука

19.08.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење

19.08.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност

19.08.2015 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

19.08.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за спортска академија

17.08.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за ученичкиот стандард

17.08.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард

17.08.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување и дополнување на Законот за основното образование

17.08.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување и дополнување на Законот за средното образование

17.08.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување и дополнување на Законот за високото образовани

17.08.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнувања на Законот за безбедност на храната за животни

17.08.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за идентификација и регистрација на животните

17.08.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за нуспроизводи од животинско потекло

17.08.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно - медицински препарати

17.08.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и благосостојба на животните

06.08.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за правосудниот испит

Јуни 2015

Дата на објава | Име на предлог-закон

30.06.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост

24.06.2015 | Предлог на Закон за дополнување на Законoт за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

17.06.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки

17.06.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадот

15.06.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за полиција

12.06.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност

05.06.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта

05.06.2015 | Предлог на Закон за јавните скијалишта

05.06.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за договорите во патниот сообраќај

Мај 2015

Дата на објава | Име на предлог-закон

28.05.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на градење

22.05.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование

22.05.2015 | Предлог на Закон за измнување и дополнување на Законот за основното образование

22.05.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство

18.05.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за катастрар на недвижности

15.05.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување

11.05.2015 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за семејството

11.05.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за азил и привремена заштита

06.05.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за хемикалии

06.05.2015 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за здравственото осигурување

04.05.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај

Април 2015

Дата на објава | Име на предлог-закон

28.04.2015 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за процена во скратена постапка

28.04.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за водите

23.04.2015 | Предлог на Закон за изменување на Законот за минимална плата

23.04.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка

22.04.2015 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за судовите

21.04.2015 | Предлог на Закон за занаетчиство

17.04.2015 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за управување со кризи

17.04.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала

17.04.2015 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за земјоделското земјиште

17.04.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за девизното работење

17.04.2015 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост

09.04.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за електронска трговија

09.04.2015 | Предлог на Закон за прогласување на Старото градско јадро на Битола за културно наследство од особено значење

06.04.2015 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за Централен регистар

06.04.2015 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за денационализација

06.04.2015 | Предлог на Закон за дополнување на Закон за експропријација

06.04.2015 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост

04.04.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај

04.04.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта

03.04.2015 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за даночна постапка

Март 2015

Дата на објава | Име на предлог-закон

30.03.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија

27.03.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за рамномерен регионален развој

26.03.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство

24.03.2015 | Предлог нa Закон за црвен крст

20.03.2015 | Предлог на Закон за социјално претприемништво

19.03.2015 | Предлог на Закон за изменување на Законот за социјална заштита

17.03.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со пакување и отпад од пакување

17.03.2015 | Предлог на Закон за утврдување на цена на водни услуги

13.03.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за вештачење, по скратена постапка

12.03.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход

10.03.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство

04.03.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за спортот - по скратена постапка

03.03.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за музеите

03.03.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за библиотеките

03.03.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај

03.03.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите

Февруари 2015

Дата на објава | Име на предлог-закон

27.02.2015 | Предлог на закон за дополнување на Законот за платниот промет

27.02.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за поддршка на домашната музичка продукција

20.02.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки

19.02.2015 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за заштита и спасување

17.02.2015 | Предлог на Закон за гробишта и погребални услуги

16.02.2015 | Предлог на Закон за изменување на Законот за енергетика

12.02.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделски задруги

10.02.2015 | Предлог на Закон за прогласување на Маврово за заштитено подрачје во категоријата национален парк

10.02.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти

10.02.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за шумарска и ловна инспекција

10.02.2015 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за државниот инспекторат за земјоделство

09.02.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за просветната инспекција

05.02.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

02.02.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните

Јануари 2015

Дата на објава | Име на предлог-закон

30.01.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота

28.01.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија

28.01.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост

27.01.2015 | Предлог на Закон за изменување на Законот за податоците во електрoнски облик и електронски потпис

22.01.2015 | Предлог на Закон за измени и дополнување на Законот за меѓуопштинска соработка

20.01.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за архивски материјал

14.01.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина

14.01.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадот

14.01.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за шумарска и ловна инспекција

14.01.2015 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за државниот инспекторат за земјоделство

14.01.2015 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за хидрометеролошка дејност

12.01.2015 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за иновациската дејност

09.01.2015 | Предлог на Закон за изменување на Законот за даночна постапка

02.01.2015 | Предлог на Закон за работни односи

2014 Година

Декември 2014

Дата на објава | Име на предлог-закон

29.12.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации

25.12.2014 | Предлог на Закон за судска служба

25.12.2014 | Предлог на Закон за извршување на санкциите

24.12.2014 | Предлог на Закон за шумите

24.12.2014 | Предлог на Закон за ловството

22.12.2014 | Предлог на Закон за посебните барања на додатоците на исхраната во фармацевтска дозирана форма

22.12.2014 | Предлог на Закон за личната карта

22.12.2014 | Предлог на закон за изменување и дополнување на Закон за возила

22.12.2014 | Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните

19.12.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа

19.12.2014 | Предлог на Закон за користење и располагање со стварите на државните органи и правните лица основани од државата

19.12.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за полиција

19.12.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за внатрешни работи

18.12.2014 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија

17.12.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, по скратена постапка

17.12.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност

17.12.2014 | Предлог на Закон за користење и располагање со стварите на државните органи и правните лица основани од државата

17.12.2014 | Предлог на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Програмата за национални патишта, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и ЈП државни патишта, по скратена постапка

16.12.2014 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за банките

16.12.2014 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за Фондoт за осигурување на депозити

16.12.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжница, по скратена постапка

16.12.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за финансиска дисциплина-по скратена постапка

16.12.2014 | Предлог на Закон за обука и испит на директор за основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

16.12.2014 | Предлог на Закон за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост

16.12.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за високото образование

16.12.2014 | Предлог на Закон за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишно, основно и средно образование

16.12.2014 | Предлог на Закон за наставници за основните и средните училишта

16.12.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законoт за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води

13.12.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за социјалната заштита, по скратена постапка

13.12.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата

12.12.2014 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за просветната инспекција

10.12.2014 | Предлог на Закон за градежните производи

05.12.2014 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за комуналните дејности

05.12.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште

04.12.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование, по скратена постапка

04.12.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование, по скратена постапка

02.12.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри

01.12.2014 | Предлог на Закон за измени и дополнување на Законот за безбедност на храната

Ноември 2014

Дата на објава | Име на предлог-закон

25.11.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти

24.11.2014 | Предлог на Закон за престанување на важењето на Законот за водните заедници

24.11.2014 | Предлог на Закон за водостопанство

21.11.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи

20.11.2014 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија

20.11.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници

20.11.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор

20.11.2014 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за угостителска дејност

17.11.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на корупцијата

13.11.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата

12.11.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за домување

11.11.2014 | Предлог на Закон за градежно земјиште

10.11.2014 | Предлог на Закон за општата управна постапка

04.11.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за царинската тарифа

04.11.2014 | Предлог на закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон

07.11.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште

04.11.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за производи за заштита на растенијата

04.11.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за градење

04.11.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за процена по скратена постапка

Октомври 2014

Дата на објава | Име на предлог-закон

31.10.2014 | Предлог на Закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на платени обврски кон странски кредитори во траен влог во ЈП МЖ Инфраструктура Скопје

28.10.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба

27.10.2014 | Предлог на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Проектот за рехабилитација на магистралните и регионалните патишта, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој-Светската банка и ЈП за државни патишта, по скратена постапка

24.10.2014 | Предлог на Закон за вршење на работи за застапување во царинските постапки

24.10.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за користење и располагање со стварите на државните органи

24.10.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита

24.10.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа

24.10.2014 | Предлог на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Проектот за рехабилитација на патишта, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и ЈП државни патишта, по скратена постапка

24.10.2014 | Предлог на Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската Банка за обнова и развој по Договорот за заем за финансирање на проектот „Изградба на нова и реконструкција на постојната делница Бељаковце - Крива Паланка - источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII, фаза 2“, по скратена постапка

21.10.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за ТИРЗ

21.10.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на закон за индустриски - зелени зони

20.10.2014 | Предлог на Закон за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по договорот за заем по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“

17.10.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки

16.10.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за парничната постапка

14.10.2014 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за основање на агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

13.10.2014 | Предлог на Закон за вработување на лица со инвалидност

9.10.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за социјалната заштита

9.10.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување

8.10.2014 | Предлог на Закон за минимална плата

8.10.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за водите по скратена постапка

2.10.2014 | Предлог на Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата

1.10.2014 | Предлог на Закон за затворање на сметките кои се преземени во Управата за јавни приходи од поранешната Агенција за блокирани сметки на учесниците во платниот промет

1.10.2014 | Предлог на Закон за издавачката дејност

Септември 2014

Дата на објава | Име на предлог-закон

29.09.2014 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за преземање на акционерските друштва

26.09.2014 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за електронските комуникации

26.09.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за генетски модифицирани организми

24.09.2014 | Предлог на Закон за измена и дополнување на Законот за квалитетот на земјоделските производи

24.09.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за државниот инспекторат за земјоделство

22.09.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба

22.09.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за кредитно биро

19.09.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти

19.09.2014 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за судовите

19.09.2014 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за јавното обвинителство

18.09.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство

17.09.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за угостителска дејност

16.09.2014 | Предлог на Закон за еднакви можности на жените и мажитe

16.09.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај

16.09.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај

16.09.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта

15.09.2014 | Предлог нa Закон за јавен долг

12.09.2014 | Предлог на Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност

12.09.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување

12.09.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за тутун и тутунски производи

11.09.2014 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал

10.09.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик

10.09.2014 | Предлог на Закон за изменување на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка

10.09.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите

09.09.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа

09.09.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем

09.09.2014 | Предлог на Закон за изменување на Законот за енергетика, по скратена постапка

Август 2014

Дата на објава | Име на предлог-закон

04.09.2014 | Предлог на Закон за Владата на Република Македонија

27.08.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за здравјето на растенијата

25.08.2014 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за продажба на становите во општествена сопственост

25.08.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за судските такси

22.08.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за гробишта и погребални услуги

22.08.2014 | Предлог на Закон за дополнување на законот за постапување со бесправно изградени објекти

22.08.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за градење

22.08.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за поштенските услуги

22.08.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законoт за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

21.08.2014 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за основното образование

21.08.2014 | Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование

20.08.2014 | Предлог на Закон за изменување и доплнување на Законот за територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија

19.08.2014 | Предлог на Закон за изменување на Законот за енергетика, по скратена постапка

14.08.2014 | Предлог на Закон за изменување на Законот за санитарната и здравствената инспекција

14.08.2014 | Предлог на Закон за изменување на Законот за прекинување на бременоста

14.08.2014 | Предлог на Закон за изменување на Законот за безбедност во снабдувањето со крв

14.08.2014 | Предлог на Закон за изменување на Законот за јавно здравје

14.08.2014 | Предлог на Закон за изменување на Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување

14.08.2014 | Предлог на Закон за изменување на Законот за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина

13.08.2014 | Предлог на Закон за изменување на Законот за образование на возрасните

12.08.2014 | Предлог на Закон за задолжителни нафтени резерви

11.08.2014 | Предлог на Законот за просторно и урбанистичко планирање

Јуни 2014

Дата на објава | Име на предлог-закон

26.06.2014 | Предлог на Закон за прогласување на Старото градско јадро на Кратово за културно наследство од особено значење

25.06.2014 | Предлог na Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство

23.06.2014 | Закон за изменување на Законот за спречување и заштита од дискриминација

23.06.2014 | Предлог закон за изменување на Законот за субвенционирање на станбен кредит, по скратена постапка

19.06.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки

19.06.2014 | Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за девизната инспекција

19.06.2014 | Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување

19.06.2014 | Закон изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната за животни

16.06.2014 | Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување

16.06.2014 | Предлог на закон за изменување на Законот за задолжително осигурување во сообраќајот

16.06.2014 | Закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина

13.06.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем

05.06.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за градење

05.06.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување

05.06.2014 | Предлог на закон за дополнување на Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување

04.06.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за Посебен Регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија

03.06.2014 | Предлог на Закон за дополнување на законот за воздухопловство

Мај 2014

Дата на објава | Име на предлог-закон

28.05.2014 | Предлог на Закон за семејство

27.05.2014 | Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија

22.05.2014 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за високото образование

21.05.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопствености

21.05.2014 | Закон за изменување и дополнување на законот за земјоделство и рурален развој

21.05.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за земјоделското земјиште

19.05.2014 | Закон за спортска академија

16.05.2014 | Предлог на Закон за дополнуванје на Законот за договорен залог

14.05.2014 | Предлог на Закон за изменување на Кривичниот законик

13.05.2014 | Предлог на Закон за дополнување на Законот за трговските друштва

12.05.2014 | Предлог на закон за трговија на зелени пазари

Март 2014

Дата на објава | Име на предлог-закон

04.03.2014 | Закон за изменување и дополнување на Законот за гранична контрола

Јануари 2014

Дата на објава | Име на предлог-закон

29.1.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки

28.1.2014 | Предлог на Закон за изменување на Законот за рамномерен регионален развој

28.1.2014 | Предлог на Закон за изменување на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа

27.1.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законoт за воздухопловство

27.1.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за поштенските услуги

27.1.2014 | Предлог на Закон за услуги

24.1.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законoт за просторно и урбанистичко планирање

24.1.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законoт за внатрешната пловидба

24.1.2014 | Предлог на Закон за изменување на Законот за сигурност во железничкиот систем

24.1.2014 | Предлог на Закон за изменување на Законoт за железничкиот систем

22.1.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти

22.1.2014 | Предлог на Закон за општата управна постапка

22.1.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права

21.1.2014 | Предлог на Закон за заштита на почвата

16.1.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина

16.1.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за семејството

16.1.2014 | Предлог на Закон за изменување на Законот за водостопанствата

14.1.2014 | Закон за занаетчиство

10.1.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за нуспроизводи од животинско потекло

10.1.2014 | Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за возила

10.1.2014 | Предлог на Закон за измени и дополнување на Законот за стечај

08.1.2014 | Предлог на Закон за електронските комуникации

08.1.2014 | Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за полиција

03.1.2014 | Закон за користење на податоците од јавниот сектор

02-1-2014 | Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва

Регистрирај се за добивање информации

Заклучоци и препораки од годишен извештај

Заклучок 1. Министерствата не објавуваат голем дел од предлог-законите на ЕНЕР.

Прочитај повеќе

Заклучок 2. Недоволно почитување на минималниот рок од 10 дена за консултации на предлог-закони на ЕНЕР.

Прочитај повеќе

Заклучок 3. Консултации во периодот на спроведување на ПВР речиси и да нема.

Прочитај повеќе

Заклучок 4. Министерствата ги поставуваат текстовите на нацрт-закони во најголем број од случаите

Прочитај повеќе

Заклучок 5. Известување за почеток на подготовка на закон често се поставува само формално.

Прочитај повеќе

Заклучок 6. Недоволно користење на ЕНЕР како алатка за учество во процесите на подготовка на закони од страна на јавноста.

Прочитај повеќе

Заклучок 7. Министерствата ретко даваат повратни одговори.

Прочитај повеќе

Препорака 1. Потребно е министерствата да се придржуваат до правилата и да ги објавуваат сите предлог-закони.

Прочитај повеќе

Препорака 2. Дневните редови и записниците од седниците на Владата треба да бидат јавно достапни.

Прочитај повеќе

Препорака 3. Министерствата треба поажурно да го користат ЕНЕР.

Прочитај повеќе

Препорака 4. Министерствата треба да го почитуваат минималниот рок за консултации од 10 дена.

Прочитај повеќе

Препорака 5. Треба да се продолжи и да се надгради позитивната практика на редовно објавување на потребните документи.

Прочитај повеќе

Препорака 6. Потребно е активно да се работи на промовирање на ЕНЕР и зголемување на довербата на граѓаните во оваа алатка.

Прочитај повеќе

Препорака 7. Министерствата треба секогаш да даваат повратен одговор на коментарите поставени на ЕНЕР.

Прочитај повеќе

mcms-logo-text