1.0
ИНФОРМИРАЈ СЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОНИ
Основни информации за процесот и роковите за проценка на влијанието на регулативата (ПВР)

Прочитај повеќе
2.0
КОМЕНТИРАЈ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНИ НА ЕНЕР
Линкови до предлог-закони објавени на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)

Прочитај повеќе
3.0
КОЛКУ СЕ ПОЧИТУВААТ РОКОВИТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ?
Преглед по министерства за почитување и отстапки од минимален рок од 10 дена за консултации на предлог-закони на ЕНЕР
Прочитај повеќе

Ресорно минист. Назив на предлог закон Датa на отв. за комент. Датa на затв. за комент.* Бр. на ден. отв. за комент. Отстап. од предв. рок Отстап. соглас. упатств.**
МНР Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за надворешни работи

14/12/2012

МЗШВ Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за виното

13/12/2012

03/01/2013 21 0 9
МТСП Предлог на закон за изменување и дополнување на закон за безбедност и здравје при работа

10/12/2012

09/01/2013 30 0 0
МТСП Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи

7/12/2012

05/02/2013 60 0 0
МВР Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија

4/12/2012

МП Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за медијација

4/12/2012

МТВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за внатрешна пловидба

30/11/2012

МТВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за домување

30/11/2012

05/02/2013 67 0 0
МЗШВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на земјоделските производи

28/11/2012

МФ Предлог Закон за изменување на Царинскиот закон

27/11/2012

06/12/2012 9 1 21
МТВ Предлог за Закон за договорите за превоз во патниот сообраќај

19/11/2012

18/12/2012 29 0 1
МЗШВ Предлог на Закон за земјоделски задруги

16/11/2012

15/01/2013 60 0 0
МЗШВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на земјоделски производи

09/11/2012

МВР Предлог на Закон за матичен број

06/11/2012

МТВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај

02/11/2012

18/11/2012 16 0 14
МЖСПП Предлог на закон за дополнување на Законот за прогласување на Преспанското езеро за споменик на природата

30/10/2012

09/04/2013 161 0 0
МФ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход

24/10/2012

18/11/2012 25 0 5
МЖСПП Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата

22/10/2012

МЗШВ Предлог - Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите

18/10/2012

МO Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за пожарникарството

17/10/2012

05/02/2013 111 0 0
МК Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство

16/10/2012

15/01/2013 91 0 0
МТСП Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита по скратена постапка

09/10/2012

24/11/2012 46 0 0
МВР Предлог за изменување и дополнување на Закон за азил и привремена заштита

09/10/2012

20/10/2012 11 0 19
МE Предлог закон за изменувањеи дополнување на законот за трговија

04/10/2012

МФ Предлог на законот за изменување на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи

03/10/2012

06/11/2012 34 0 0
МТВ Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај

2/10/2012

30/10/2012 28 0 2
МИОА Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за постапување по преставки и предлози

01/10/2012

20/10/2012 19 0 11
МВР Закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето

27/09/2012

МНР Предлог - Закон за изменување и дополнување на Законот за надворешни работи

25/09/2012

МИОА Закон за електронски комуникации

21/09/2012

МК Предлог на Закон за изменување на Законот за културата

20/09/2012

МТВ Предлог на Закон за изменување на Законот за железничкиот систем

19/09/2012

09/10/2012 20 0 10
МП Закон за бирото за судски вештачења

18/09/2012

МТВ Предлог на Закон за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

17/09/2012

18/11/2012 62 0 0
МТСП Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за агенциите за привремени вработување

14/09/2012

20/10/2012 36 0 0
МФ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност

12/09/2012

02/10/2012 20 0 10
МФ Предлог на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за Проектот „Набавка на нови влечни и влечени средства во МЖ Транспорт АД-Скопје“..

10/09/2012

25/12/2012 106 0 0
МФ Предлог на закон за дополнување на Законот за Централен регистар

07/09/2012

МФ Предлог Закон за изменување и дополнување на законот за царинската тарифа

05/09/2012

МЗ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за здравствена заштита

23/08/2012

20/10/2012 58 0 0
МЗ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување

23/08/2012

МЗ Предлог на Закон за доброволно здравствено осигурување

23/08/2012

11/09/2012 19 0 11
МФ Предлог на закон за претврање на побарувањата на Република македонија по основ на данок на добивка, персонален данок и платени обврски кон странски кредитори во траен влог во ЈП МЖ Инфраструктура Скопје

10/08/2012

11/09/2012 32 0 0
МФ Предлог на закон за претварање на побарувањата на Република Македонија по основ на данок на додадена вредност, персонален данок и данок на добивка во траен влог во Друштвото Фабрика за шински возила Велес ДООЕЛ Велес

10/08/2012

МТВ Предлог Закон за изменување и дополнување на Закон за воздухопловство

09/08/2012

11/09/2012 33 0 0
МВР Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за следење на комуникациите - ревидирана верзија јули 2012 година

07/08/2012

21/08/2012 14 0 16
МЖСПП Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за водите

01/08/2012

25/12/2012 146 0 0
МВР Предлог на Закон за приватно обезбедување

01/08/2012

20/10/2012 80 0 0
МФ Предлог на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за проектот „Модернизација на блок 2 и блок 3 во ТЕ Битола“, кој ќе се склучи меѓу Дојче банка и АД ЕЛЕМ, по скратена постапка

13/07/2012

29/08/2012 47 0 0
МФ Предлог на Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската Банка за обнова и развој …

03/07/2012

11/07/2012 8 2 22
МФ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси

28/06/2012

17/07/2012 19 0 11
МФ Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за НБРМ

18/06/2012

17/07/2012 29 0 1
МФ Предлог на Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче Банка по Договорот за заем наменет за буџетска поддршка

18/06/2012

29/08/2012 72 0 0
МТВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба

08/06/2012

02/10/2012 116 0 0
МТВ Предлог на Закон за престанување на важењето на Законот за обезбедување на средства за финансирање

08/06/2012

03/07/2012 25 0 5
МФ Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа

08/06/2012

11/07/2012 33 0 0
МВР Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција

07/06/2012

19/06/2012 12 0 18
МФ Предлог на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Финансискиот договор, наменет за финансирање на мали и средни претпријатија...

06/06/2012

05/07/2012 29 0 1
МФ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за инвестициски фондови

05/06/2012

МФ Предлог на закон за експропријација

29/05/2012

12/06/2012 14 0 16
МИОА Закон за администрација

28/05/2012

МТВ Предлог на Закон за комунални дејности

16/05/2012

12/06/2012 27 0 3
МФ Предлог на Закон за финансиската инспекција во јавниот сектор

15/05/2012

МТВ Предлог Закон за автокампови

14/05/2012

18/11/2012 188 0 0
МВР Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта

14/05/2012

19/06/2012 36 0 0
МП Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување

27/04/2012

МВР Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за следење на комуникации 27/04/2012 19/06/2012 53 0 0
МФ Предлог на Закон за изменување на Законот за aдминистративните такси 26/04/2012 02/05/2012 6 4 24
МФ Предлог на Закон за изменување на Законот за даноците на имот 26/04/2012 02/05/2012 6 4 24
МФ Предлог на Закон за дополнување на Законот за даночна постапка 26/04/2012 02/05/2012 6 4 24
МФ Предлог на Закон за адвокатски маркички 26/04/2012 02/05/2012 6 4 24
МФ Предлог Закон за вршење сметководствени работи 26/04/2012 08/05/2012 12 0 18
МЖСПП Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпад 13/04/2012 26/06/2012 74 0 0
МВР Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи - втора верзија 10/04/2012 21/05/2012 41 0 0
МФ Предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на платени обврски кон странски кредитори и странски железнички претпријатија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје 09/04/2012 17/04/2012 8 2 22
МВР Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи 16/03/2012 21/05/2012 66 0 0
МИОА Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации 12/03/2012 23/03/2012 11 0 19
МФ Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и забавните игри 06/03/2012 23/03/2012 17 0 13
МФ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонд 06/03/2012 20/03/2012 14 0 16

* Датум на утврдување на предлог-закон на Седница на Владата на Р.M
** Упатство за начинот на постапување во работата на министерствата за вклучување на засегнатите страни во постапката за изготвување закони, Член 5

Кратенки за Министерства

 • МВР - Министерството за внатрешни работи
 • МЕ - Министерство за економија
 • МЖСПП - Министерство за животна средина и просторно планирање
 • МЗ - Министерство за здравство
 • МЗШВ - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 • МИОА - Министерство за информатичко општество и администрација
 • МК - Министерство за култура
 • МЛС - Министерство за локална самоуправа
 • МНР - Министерството за надворешни работи
 • МО - Министерство за одбрана
 • МОН - Министерство за образование и наука
 • МП - Министерство за правда
 • МТВ - Министерство за транспорт и врски
 • МТСП - Министерство за труд и социјална политика
 • МФ - Министерство за финансии

Регистрирај се за добивање информации

Регистрирај се и добивај преку е-пошта редовни неделни и месечни прегледи на објавени предлог-закони на Единствениот национален регистар на прописи (ЕНЕР – www.ener.gov.mk), како дел од активностите за следење на отвореноста на процесите на подготовка на закони.

Оваа активност се спроведува во рамки на Граѓанскиот ресурсен центар, проект финансиран од Европската Унија а спроведуван од МЦМС, Скопје во партнерство со АДИ, Гостивар и Медиа плус, Штип. Целта на активноста е да се зголеми информираноста на граѓаните и да се поттикнат граѓанските организации и другите засегнати страни да учествуваат во раните фази на подготовката на законите. Оваа активност е продолжување на проектот Огледало на Владата, отпочнат во 2012 г., со поддршка на ЕУ(ЕИДХР) и УСАИД.

mcms-logo-textgrc