1.0
ИНФОРМИРАЈ СЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОНИ
Основни информации за процесот и роковите за проценка на влијанието на регулативата (ПВР)

Прочитај повеќе
2.0
КОМЕНТИРАЈ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНИ НА ЕНЕР
Линкови до предлог-закони објавени на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)

Прочитај повеќе
3.0
КОЛКУ СЕ ПОЧИТУВААТ РОКОВИТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ?
Преглед по министерства за почитување и отстапки од минимален рок од 10 дена за консултации на предлог-закони на ЕНЕР
Прочитај повеќе

Ресорно минист. Назив на предлог закон Датa на отв. за комент. Датa на затв. за комент.* Бр. на ден. отв. за комент. Отстап. од предв. рок Отстап. соглас. упатств.**
МП Предлог-закон за нациoналната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија

31/12/2013

МТСП Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за агенциите за привремени вработувања

30/12/2013

МП Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

30/12/2013

МЗ Предлог закон за посебните барања на додатоците на исхраната во фармацевтска дозирана форма

27/12/2013

МП Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик

27/12/2013

МЗШВ Закон изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната за животни

26/12/2013

МП Нацрт на Закон за извршување

25/12/2013

МТВ Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за градење

25/12/2013

МВР Предлог Закон за внатрешни работи

24/12/2013

МП Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за здруженија и фондации

19/12/2013

МП Предлог Закон за судски преведувачи

18/12/2013

МВР Закон за изменување и дополнување на Законот за детективската дејност

13/12/2013

13/12/2013 0 10 30
МВР Закон за изменување и дополнување на Законот за приватно обезбедување

13/12/2013

13/12/2013 0 10 30
ME Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика

12/12/2013

МЕ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини

6/12/2013

МП Закон за јавнообвинителска служба

6/12/2013

МВР Закон за оружјето

5/12/2013

5/12/2013 0 10 30
МФ Предлог на Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој-Светската банка за Проектот за развој на вештини и иновации, по скратена постапка

4/12/2013

МП Закон за изменување и дополнување на законот за донации и за спонзорства во јавните дејности

4/12/2013

17/12/2013 13 0 17
МЕ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за техничката инспекција

4/12/2013

17/12/2013 13 0 17
МЗШВ Закон за заштита и благосостојба на животните

30/11/2013

МВР Предлог на закон за изменување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата

30/11/2013

30/11/2013 0 10 30
МЗШВ Закон за квалитетот на земјоделските производи-консолидиран текст

28/11/2013

МЕ Предлог на Закон за трговија на зелени пазари

26/11/2013

МП Закон за изменување и дополнување на Законот за бесплатна правна помош

26/11/2013

МТСП Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и работа на странци

22/11/2013

11/12/2013 19 0 11
МФ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Рамковниот договорот за заем за делумно финансирање на Проектот за домување на социјално ранливи групи, по скратена постапка

21/11/2013

МЗШВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за виното

21/11/2013

МИОА Предлог Закон за административни службеници

21/11/2013

МИОА Предлог Закон за вработени во јавниот сектор

21/11/2013

МФ Предлог на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Финансискиот договор, наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – IV фаза, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот

20/11/2013

МФ Предлог на закон за изменување и дополнување на Закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост

19/11/2013

МЗШВ Предлог на Законот за квалитет и безбедност на ѓубрива, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата

14/11/2013

МЗШВ Предлог на Законот за квалитет и безбедност на ѓубрива, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата

14/11/2013

МЗШВ Предлог на Закон за фитофармација

13/11/2013

МФ Предлог на Закон за финансиска дисциплина

12/11/2013

12/11/2013 0 10 30
МФ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжница

08/11/2013

МФ Предлог на Закон за задолжување на АД МЕПСО со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем по Проектот „Ревитализација и модернизација на преносната мрежа и управување со електроенергетскиот систем“ без државна гаранција, по скратена постапка

08/11/2013

12/11/2013 4 6 26
МФ Предлог на закон за дополнување на Законот за пригодни ковани пари

08/11/2013

МТСП Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи

06/11/2013

19/11/2013 13 0 17
МЗСПП Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадот

06/11/2013

МТВ Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта

05/11/2013

12/11/2013 7 3 23
МТВ Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај

05/11/2013

12/11/2013 7 3 23
МТСП Предлог на Закон за дополнување на Законот за волонтерство

04/11/2013

МП Предлог закон за дополнување на Законот за спортот

04/11/2013

12/11/2013 8 2 22
МВР Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари

04/11/2013

12/11/2013 8 2 22
МЗШВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за сменски и саден материјал за земојоделски растенија

31/10/2013

12/11/2013 12 0 8
МЗШВ Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за идентификација и регистрација на животните

31/10/2013

МП Предлог Закон за процена

30/10/2013

МП Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на корупцијата

30/10/2013

МТСП Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за семејството

24/10/2013

МФ Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола

22/10/2013

МП Предлог закон за изменвуање и дополнмување на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка

22/10/2013

12/11/2013 21 0 9
МФ Предлог на Закон за уредување на рокови за намирување на паричните обврски настанати при деловни трансакции

21/10/2013

МВР Предлог на закон за изменување на Законот за внатрешни работи

18/10/2013

18/10/2013 0 10 30
МЗШВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за ловството

18/10/2013

24/10/2013 6 4 24
МЗШВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната

18/10/2013

МФ Предлог на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за “Проект за изградба на автопат - делница Миладиновци - Штип”, кој ќе се склучи меѓу Експорт - импорт банката на Кина и ЈП за државни патишта, по скратена постапка

17/10/2013

30/10/2013 13 0 17
МФ Предлог на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за „Проект за изградба на автопат - делница Кичево - Охрид“, кој ќе се склучи меѓу Експорт - импорт банката на Кина и ЈП за државни патишта, по скратена постапка

17/10/2013

МЕ Предлог на Закон за занаетчиство

17/10/2013

МТСП Предлог на закон за изменување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија по скратена постапка

16/10/2013

29/10/2013 13 0 17
МТСП Предлог на Закон за изменување на Законот за исплата на платите во Република Македонија по скратена постапка

16/10/2013

29/10/2013 13 0 17
МЗШВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната

16/10/2013

МК Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за културата

14/10/2013

16/10/2013 2 8 28
МК Предлог на закон за поддршка на домашната музичка продукција

14/10/2013

14/10/2013 0 10 30
МТСП Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата

10/10/2013

МОН Предлогот на Закон за основање на Факултет за информатички и комуникациски технологии во состав на Универзитетот „Свети Климент Охридски" – Битола

07/10/2013

16/10/2013 9 1 21
МЗШВ Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ловство

07/10/2013

МФ Предлог на закон за изменување на Законот за ревизија

04/10/2013

МФ Предлог на закон за изменување на Законот за платниот промет

04/10/2013

МФ Предлог на закон за изменување на Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА)

04/10/2013

МФ Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници

04/10/2013

МФ Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за сметководство за непрофитните организации

04/10/2013

МФ Предлог закон за изменување на Законот за државната ревизија

04/10/2013

МП Нацрт на Закон за нотаријатот

04/10/2013

МФ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри

04/10/2013

МФ Предлог-закон за изменување на Законот за давање на финансиски услуги на далечина

04/10/2013

МФ Предлог-закон за изменување на Законот за Централен регистар

04/10/2013

МФ Предлог-закон за изменување на Законот за вршење на сметковотствени работи

03/10/2013

МФ Предлог на закон за изменување на Законот за кредитно биро

03/10/2013

МФ Предлог на закон за изменување на Законот за меница

03/10/2013

МФ Предлог на закон за изменување на Законот за финансиски друштва

03/10/2013

МФ Предлог закон за изменување на Законот за инвестициски фондови

03/10/2013

МФ Предлог закон за изменување на Законот за хартии од вредност

03/10/2013

МФ Предлог на закон за изменување на Законот за преземање на акционерските друштва

03/10/2013

МФ Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително осигурување во сообраќајот

03/10/2013

МФ Предлог на закон за изменување на Законот за супервизија на осигурување

03/10/2013

МОН Предлог на Закон за дополнување на Законот за Бирото за развој на образованието

02/10/2013

МФ Предлог на Закон за изменување на Законот за регистрирање на готовинските плаќања

01/10/2013

МФ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот

30/09/2013

МФ Предлог на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за проектот „Модернизација на блок 1 во ТЕ Битола“, кој ќе се склучи меѓу Дојче банка и АД ЕЛЕМ

30/09/2013

22/10/2013 22 0 8
МОН Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за просветната инспекција

26/09/2013

31/10/2013 35 0 0
МОН Предлог на Закон за изменување на Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење

26/09/2013

МОН Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за ученичкиот стандард

26/09/2013

МОН Предлог на Закон за изменување на Законот за студентскиот стандард

26/09/2013

МОН Предлог на Закон за дополнување на Законот за образование на возрасните

26/09/2013

МОН Предлог на Закон за изменување на Законот за научно-истражувачката дејност

26/09/2013

МОН Предлог на Закон за изменување на Законот за учебници за основно и средно образование

26/09/2013

МОН Предлог на Закон за дополнување на Законот за стручно образование и обука, по скратена постапка

26/09/2013

МОН Предлог на Закон за изменување на Законот за високото образование

26/09/2013

МОН Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование

26/09/2013

МОН Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование

26/09/2013

МЕ Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за индустриска сопственост

24/09/2013

МЖСПП Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина по скратена постапка

20/09/2013

МНР Предлог закон за спроведување на развојна соработка

19/09/2013

19/09/2013 0 10 30
МП Предлог закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик

19/09/2013

19/09/2013 0 10 30
МФ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход

18/09/2013

18/09/2013 0 10 30
МТВ Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за домување

13/09/2013

10/10/2013 27 0 3
МЖСПП Закон за планински патеки

05/09/2013

МП Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за парничната постапка

04/09/2013

04/09/2013 0 10 30
МП Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за спорт

04/09/2013

04/09/2013 0 10 30
МТВ Предлог на Закон за изменување дополнување на Законот за јавна чистота

03/09/2013

10/10/2013 37 0 0
МТСП Закон за дополнување на Закон за безбедност и здравје при работа

02/09/2013

18/09/2013 30 0 0
МИОА Предлог на закон за основање на државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка

30/08/2013

03/09/2013 4 6 26
МИОА Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за инспекциски надзор

23/08/2013

03/09/2013 11 0 19
МТВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за градење

22/08/2013

18/09/2013 27 0 3
МП Предлог на Закон за претворање на побарувањето на Република Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во друштвото Тутунски Комбинат АД Прилеп

21/08/2013

03/09/2013 13 0 17
МЗ Предлог закон за изменување и дополнување на законот за лековите и медицинските помагала

19/08/2013

МП Закон за изменување и дополнување на Законот за вештачење

12/08/2013

МЕ Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за угостителска дејност

07/08/2013

МФ Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за лизинг

05/08/2013

20/08/2013 15 0 15
МТВ Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота

05/08/2013

МЛС Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за рамномерен регионален развој

01/08/2013

МОН Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард

31/07/2013

14/08/2013 14 0 16
МОН Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование

31/07/2013

30/07/2013 0 10 30
МТВ Предлог на Закон за изменување на Законот за сигурност во железничкиот систем

30/07/2013

30/07/2013 0 10 30
МФ Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за лизинг

29/07/2013

МОН Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност, по скратена постапка

25/07/2013

МЕ Предлог на Закон за дополнување на Законот за енергетика

25/07/2013

МТВ Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање

24/07/2013

МОН Предлог на Закон за дополнување на Законот за Бирото за развој на образованието

22/07/2013

14/08/2013 23 0 7
МП Предлог на закон за објавување на законите и на другите прописи и акти во “Службен весник на Република Македонија“

22/07/2013

МЕ Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за трговија

17/07/2013

МЖСПП Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпад

16/07/2013

20/08/2013 35 0 0
МФ Предлог на Закон за задолжување на М-НАВ АД Скопје со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем по Проектот за надградба на македонскиот систем за воздухопловна навигација - втора фаза без државна гаранција, по скратена постапка

11/07/2013

23/07/2013 12 0 18
МК Предлог на закон за поддршка на домашната музичка продукција

11/07/2013

12/07/2013 1 9 29
МЗШВ Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за земјоделско земјиште

11/07/2013

МЗШВ Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за земјоделство и рурален развој

11/07/2013

12/07/2013 1 9 29
МИОА Предлог - закон за изменување и допoлнување на законот за јавните службеници по скратена постапка

09/07/2013

12/07/2013 3 7 27
МИОА Предлог - закон за изменување на законот за државните службеници по скратена постапка

09/07/2013

12/07/2013 3 7 27
МЗШВ Предлог на Закон за шумска полиција

09/07/2013

МП Предлог Закон за извршување

08/07/2013

МЗШВ Предлог на закон за изменување на законот за виното

03/07/2013

12/07/2013 9 1 21
МТСП Предлог на Закон за дополнување на Законот за вработување и работа на странци

01/07/2013

МТВ Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште

28/06/2013

23/07/2013 25 0 5
МТВ Предлог Закон за изменување и дополнување на Закон за градење

28/06/2013

23/07/2013 25 0 5
МОН Предлог на Закон за дополнување на Законот за стручно образование и обука

27/06/2013

16/07/2013 19 0 11
МТСП Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци

26/06/2013

МТСП Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за материјално обезбедување на учесниците во народно ослободителната војна

26/06/2013

26/06/2013 0 10 30
МОН Предлог на Закон за изменување на Законот за иновациската дејност

25/06/2013

16/07/2013 21 0 9
МЗШВ Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за пасишта

25/06/2013

МК Предлог на закон за дополнување на Законот за заштита на културното наследство

25/06/2013

16/07/2013 21 0 9
МП Предлог на закон за медијација

19/06/2013

МФ Предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на данок на додадена вредност, данок од добивка, персонален данок на доход, придонеси за пензиско и инвалидско осигурување како и камати и споредни даночни давачки и обврски по основ на денарски кредити во траен влог во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје

14/06/2013

29/06/2013 15 0 15
МТСП Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување

14/06/2013

МП Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка

14/06/2013

16/06/2013 2 8 28
МП Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за судски такси по скратена постапка

14/06/2013

29/06/2013 15 0 15
МП Предлог на Закон за прекршоците

12/06/2013

МЗШВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за квалитетот на земјоделските производи

11/06/2013

12/07/2013 31 0 0
МЗШВ Предлог на Закон за изменување на законот за тутун и тутунски призводи

10/06/2013

МОН Предлог на Закон за дополнување на Законот за основното образование

10/06/2013

МОН Предлог на Закон за дополнување на Законот за средното образование

10/06/2013

МЕ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва

10/06/2013

11/06/2013 1 9 29
МФ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки

07/06/2013

06/07/2013 29 0 1
МЗШВ Предлог на закон за консолидација на земјоделско земјиште

07/06/2013

МЖСПП Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за животната средина по скратена постапка

05/06/2013

11/06/2013 6 4 24
МЕ Предлог на Закон за индустриски и зелени зони

03/06/2013

29/06/2013 26 0 4
МЕ Предлог на Закон за услуги

03/06/2013

МК Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права

31/05/2013

МФ Предлог на Закон за дополнување на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи

31/05/2013

23/07/2013 53 0 0
МТВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба

31/05/2013

23/07/2013 53 0 0
МТВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за гробишта и погребални услуги

31/05/2013

МФ Предлог на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Преземен и изменет договор за заем за Проектот за подобрување на постојната регионална и локална патна мрежа, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка и Јавното претпријатие за државни патишта

31/05/2013

04/06/2013 4 6 26
МФ Предлог на закон за изменување на законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација

29/05/2013

11/06/2013 13 0 17
МФ Предлог на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договор за заем, наменет за дополнително финансирање на проектот „Ветерен парк Богданци“, кој ќе се склучи меѓу Кредитната банка за обнова – КфВ и АД ЕЛЕМ

28/05/2013

11/06/2013 14 0 16
МФ Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување

27/05/2013

21/05/2013 0 10 30
МE Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за техничка инспекција

23/05/2013

МЗШВ Предлог на Закон за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост

20/05/2013

21/05/2013 1 9 29
МФ Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за адвокатски маркички

16/05/2013

28/05/2013 12 0 18
МФ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за државна статистика

09/05/2013

28/05/2013 19 0 11
МТВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за градење

08/05/2013

08/05/2013 0 10 30
МЕ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва

30/04/2013

07/05/2013 7 3 23
МИОА Закон за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги

30/04/2013

12/07/2013 73 0 0
МЕ Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за едношалтерски систем и водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица

30/04/2013

07/05/2013 7 3 23
МОН Предлог на Закон за националната рамка на квалификации

29/04/2013

14/08/2013 107 0 0
МЖСПП Закон за контрола на емисии од испарливи органски соединенија

29/04/2013

МЕ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за возила

24/04/2013

01/05/2013 7 3 23
МП Предлог закон за национална инфраструктура на просторни податоци

23/04/2013

МЕ Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за минерални суровини

18/04/2013

11/06/2013 54 0 0
МТСП Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за Посебен Регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија

18/04/2013

МФ Предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на данок на додадена вредност, персонален данок на доход, данок на добивка и придонеси за пензиско и инвалидско осигурување во траен влог во Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“ ДООЕЛ-Велес

16/04/2013

14/05/2013 28 0 2
МТВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти

12/04/2013

01/05/2013 19 0 11
МФ Предлог на Закон за дополнување на Законот за данокот на добивка

11/04/2013

01/05/2013 20 0 10
МФ Предлог на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за Проектот за изградба и инсталација на електронски систем за наплата на патарини долж Коридорот Х, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното претпријатие за државни патишта

08/04/2013

16/04/2013 8 2 22
МФ Предлог на Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за Проектот за изградба на автопатот на Коридорот Х, на делницата Демир Капија – Смоквица

08/04/2013

16/04/2013 8 2 22
МЕ Прeдлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за надзор на пазарот

01/04/2013

09/04/2013 8 2 22
МТСП Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита

01/04/2013

20/04/2013 19 0 11
МЗШВ Закон за дополнување на законот за земјоделство и рурален развој

27/03/2013

27/03/2013 0 10 30
МИОА Предлог закон за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност

26/03/2013

16/04/2013 21 0 9
МТСП Предлог на Закон за заштита од вознемирување на работно место

25/03/2013

07/05/2013 43 0 0
МЗШВ Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за земјоделското земјиште

20/03/2013

26/02/2013 0 10 30
МК Предлог закон за филмската дејност

20/03/2013

21/05/2013 62 0 0
МТВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти

14/03/2013

МЗШВ Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ловство

14/03/2013

19/03/2013 5 5 25
МЕ Закон за изменување и дополнување на Законот за стечај

13/03/2013

07/05/2012 55 0 0
МЗШВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите

06/03/2013

20/04/2013 45 0 0
МЕ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика

04/03/2013

27/03/2013 23 0 7
МЕ Предлог на закон за услуги

28/02/2013

МИОА Предлог-закон за воведување и одржување на систем за управување со квалитет и заедничка рамка за проценка во државната служба

28/02/2013

27/03/2013 27 0 3
МТВ Предлог на Закон за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

21/02/2013

12/03/2013 19 0 11
МО Закон за Воената академија

18/02/2013

18/02/2013 0 10 30
МЕ Предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за производство и промет на вооружување и воена опрема

14/02/2013

29/06/2013 135 0 0
МЕ Предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за угостителска дејност

14/02/2013

МК Предлог на Закон за издавачка дејност

13/02/2013

МК Предлог на Закон за остварување на јавниот интерес во културата

13/02/2013

МФ Предлог на Закон за преземање на акционерските друштва

12/02/2013

27/03/2013 43 0 0
МФ Предлог на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за Проектот за подобрување на постоечката регионална и општинска патна мрежа...

08/02/2013

08/02/2013 0 10 30
МЗШВ Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за шумите

08/02/2013

08/02/2013 0 10 30
МЗШВ Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за земјоделското земјиште

07/02/2013

26/02/2013 19 0 11
МП Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкции

06/02/2013

06/02/2013 0 10 30
МП Предлог на Закон за катастар на недвижности

06/02/2013

12/02/2013 6 4 24
Мф Предлогот на Закон за регулирање на долгот на Република Македонија кон Обединетата банка на Швајцарија

04/02/2013

05/02/2013 1 9 29
МФ Предлог на закон за изменување на законот за санација и реконструирање на дел од банките во Република Македонија

31/01/2013

12/02/2013 12 0 18
МФ Предлог на Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој-Светската банка по Договорот за заем за Прв програмски заем за развојни политики за конкурентност

31/01/2013

24/10/2012 0 10 30
МЕ Предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за минерални суровини

30/01/2013

05/02/2013 6 4 24
МФ Предлог на Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче Банка по Договорот за заем обезбеден со гаранција заснована на политики од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка

30/01/2013

25/12/2012 0 10 30
МП Предлог закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик

29/01/2013

12/02/2013 14 0 16
МТСП Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи

23/01/2013

05/02/2013 13 0 17
МТВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање

23/01/2013

05/02/2013 13 0 17
МТВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за градење

22/01/2013

05/02/2013 14 0 16
МЗШВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија

18/01/2013

18/02/2013 31 0 0
МЗШВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за здравјето на растенијата

18/01/2013

18/02/2013 31 0 0
МЗШВ Предлог Закон за изменување и дополнување на законот за производи за заштита на растенијата

18/01/2013

18/02/2013 31 0 0
МЗШВ Предлог Закон за изменување и дополнување на закон за ѓубриња

18/01/2013

18/02/2013 31 0 0
МТВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште

15/01/2013

08/02/2013 24 0 6
МП Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за медијација

11/01/2013

11/01/2013 0 10 30
МЗШВ Предлог на Закон за земјоделски задруги

10/01/2013

15/01/2013 5 5 25
МЗШВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за сточарството

09/01/2013

15/01/2013 6 4 24
МЗШВ Предлог Закон за консолидација на земјоделското земјиште

08/01/2013

* Датум на утврдување на предлог-закон на Седница на Владата на Р.M
** Упатство за начинот на постапување во работата на министерствата за вклучување на засегнатите страни во постапката за изготвување закони, Член 5

Кратенки за Министерства

 • МВР - Министерството за внатрешни работи
 • МЕ - Министерство за економија
 • МЖСПП - Министерство за животна средина и просторно планирање
 • МЗ - Министерство за здравство
 • МЗШВ - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 • МИОА - Министерство за информатичко општество и администрација
 • МК - Министерство за култура
 • МЛС - Министерство за локална самоуправа
 • МНР - Министерството за надворешни работи
 • МО - Министерство за одбрана
 • МОН - Министерство за образование и наука
 • МП - Министерство за правда
 • МТВ - Министерство за транспорт и врски
 • МТСП - Министерство за труд и социјална политика
 • МФ - Министерство за финансии

12.11.2013

31.10.2013

Регистрирај се за добивање информации

Регистрирај се и добивај преку е-пошта редовни неделни и месечни прегледи на објавени предлог-закони на Единствениот национален регистар на прописи (ЕНЕР – www.ener.gov.mk), како дел од активностите за следење на отвореноста на процесите на подготовка на закони.

Оваа активност се спроведува во рамки на Граѓанскиот ресурсен центар, проект финансиран од Европската Унија а спроведуван од МЦМС, Скопје во партнерство со АДИ, Гостивар и Медиа плус, Штип. Целта на активноста е да се зголеми информираноста на граѓаните и да се поттикнат граѓанските организации и другите засегнати страни да учествуваат во раните фази на подготовката на законите. Оваа активност е продолжување на проектот Огледало на Владата, отпочнат во 2012 г., со поддршка на ЕУ(ЕИДХР) и УСАИД.

mcms-logo-textgrc