1.0
ИНФОРМИРАЈ СЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОНИ
Основни информации за процесот и роковите за проценка на влијанието на регулативата (ПВР)

Прочитај повеќе
2.0
КОМЕНТИРАЈ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНИ НА ЕНЕР
Линкови до предлог-закони објавени на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)

Прочитај повеќе
3.0
КОЛКУ СЕ ПОЧИТУВААТ РОКОВИТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ?
Преглед по министерства за почитување и отстапки од минимален рок од 10 дена за консултации на предлог-закони на ЕНЕР
Прочитај повеќе

Во табелата се претставени резултатите од следењето на почитување на минималниот рок од 10 дена за консултации со јавноста за предлог-закони објавени на ЕНЕР. Резултатите се претставени по министерства, каде со сина боја е прикажан бројот на предлог-закони објавени на ЕНЕР од 1 јануари 2014 г., а со црвена боја е претставен бројот на предлог-закони кај кои се забележани отстапки. Со клик на името на министерството се добива преглед на сите објавени предлог-закони, како и информации за периодот на траење на консултациите.

Министерството за внатрешни работи    

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за личната карта 22.12.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните 22.12.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за полиција 19.12.2014 27.01.2015 39 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за внатрешни работи 19.12.2014 27.01.2015 39 0
Предлог на Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата 02.10.2014      
Закон за изменување и дополнување на Законот за гранична контрола 4.3.2014*** 17.2.2014 0 10
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција 8.1.2014 17.2.2014 40 0

Министерство за економија    

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за возила 22.12.2014      
Предлог на Закон за градежните производи 10.12.2014      
Предлог на Закон за дополнување на Законот за угостителска дејност 20.11.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба 28.10.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за ТИРЗ 21.10.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на закон за индустриски - зелени зони 21.10.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за угостителска дејност 17.09.2014 07.10.2014 20 0
Предлог на Закон за дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал 11.09.2014 07.10.2014 26 0
Предлог на Закон за изменување на Законот за енергетика, по скратена постапка 09.09.2014 07.10.2014 28 0
Предлог на Закон за изменување на Законот за енергетика, по скратена постапка 19.08.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за концесии и јавно приватно партнерство 30.07.2014 21.08.2014 22 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за јавните претпријатија 30.07.2014 01.08.2014 2 8
Предлог на Закон за дополнување на Законот за трговските друштва 30.07.2014 01.08.2014 2 8
Предлог на Закон за дополнување на Законот за трговските друштва 13.05.2014***      
Предлог на закон за трговија на зелени пазари 12.05.2014      
Предлог на Закон за услуги 27.01.2014      
Закон за занаетчиство 14.01.2014      
Предлог на Закон за измени и дополнување на Законот за стечај 10.01.2014 27.01.2014 17 0
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за возила 10.1.2014 01.08.2014 203 0
Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва 02.01.2014 22.01.2014 20 0

Министерство за животна средина и просторно планирање    

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за водите по скратена постапка 08.10.2014 21.10.2014    
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за генетски модифицирани организми 26.09.2014      
Закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина 16.06.2014 27.01.2015 225 0
Предлог на Закон за заштита на почвата 21.01.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина 16.01.2014 17.02.2014 32 0
Предлог на закон за контрола на емисии од испарливи органски соединанија при користење на бензини 20.01.2014 14.01.2014 0 10

Министерство за здравство    

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за посебните барања на додатоците на исхраната во фармацевтска дозирана форма 22.12.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 24.10.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување 12.09.2014      
Предлог на Закон за изменување на Законот за прекинување на бременоста 14.08.2014 21.08.2014 7 3
Предлог на Закон за изменување на Законот за јавно здравје 14.08.2014 21.08.2014 7 3
Предлог на Закон за изменување на Законот за безбедност во снабдувањето со крв 14.08.2014 21.08.2014 7 3
Предлог на Закон за изменување на Законот за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина 14.08.2014 21.08.2014 7 3
Предлог на Закон за изменување на Законот за санитарната и здравствената инспекција 14.08.2014 21.08.2014 7 3
Предлог на Закон за дополнување на Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување 14.08.2014 21.08.2014 7 3
Предлог на Закон за дополнување на Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување 05.06.2014 20.06.2014 15  

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство    

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за шумите 24.12.2014 27.01.2015 34 0
Предлог на Закон за ловството 24.12.2014 27.01.2015 34 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште 05.12.2014 27.01.2015 53 0
Предлог на Закон за измени и дополнување на Законот за безбедност на храната 01.12.2014      
Предлог на Закон за престанување на важењето на Законот за водните заедници 24.11.2014      
Предлог на Закон за водостопанство 24.11.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште 07.11.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за производи за заштита на растенијата 04.11.2014      
Предлог на Закон за дополнување на Законот за основање на агенција за поттикнување на развојот на земјоделството 14.10.2014      
Предлог на Закон за измена и дополнување на Законот за квалитетот на земјоделските производи 24.09.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за државниот инспекторат за земјоделство 24.09.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за тутун и тутунски производи 12.09.2014 30.09.2014 18 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите 10.09.2014 21.10.2014    
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за здравјето на растенијата 27.08.2014 30.09.2014 34 0
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште 21.05.2014 14.07.2014 54 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој 21.05.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост 21.05.2014      
Предлог Закон за изменување на Законот за водостопанства 16.01.2014      
Закон за изменување и дополнување на Законот за нуспроизводи од животинско потекло 10.01.2014      

Министерство за информатичко општество и администрација    

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници 20.11.2014      
Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор 20.11.2014      
Предлог на Закон за општата управна постапка 10.11.2014 27.01.2014 78 0
Предлог на Закон за дополнување на Законот за електронските комуникации 26.09.2014 02.02.2015 129 0
Предлог на Закон за Владата на Република Македонија 04.09.2014 09.09.2014 5 5
Предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за административни службеници, по скратена постапка 01.07.2014      
Предлог на Закон за општата управна постапка 25.01.2014      
Закон за електронските комуникации 08.01.2014*** 28.01.2014 0 10
Закон за користење на податоците од јавниот сектор 03.01.2014 08.01.2014 5 5

Министерство за култура    

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за издавачката дејност 01.10.2014 25.11.2014    
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство 18.09.2014 25.11.2014    
Предлог на Закон за прогласување на Старото градско јадро на Кратово за културно наследство од особено значење 26.06.2014 29.07.2014    

Министерство за локална самоуправа    

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија 20.08.2014      
Предлог на Закон за изменување на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа 28.01.2014      
Предлог на Закон за изменување на Законот за рамномерен регионален развој 28.01.2014 17.02.2014 20 0

Министерство за образование и наука    

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за обука и испит на директор за основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење 16.12.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за високото образование 16.12.2014      
Предлог на Закон за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишно, основно и средно образование 16.12.2014      
Предлог Закон за наставници за основните и средните училишта 16.12.2014      
Предлог на Закон за дополнување на Законот за просветната инспекција 12.12.2014 27.01.2015 46 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование, по скратена постапка 04.12.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование, по скратена постапка 04.12.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование 21.08.2014 02.09.2014    
Предлог на Закон за дополнување на Законот за основното образование 21.08.2014 02.09.2014    
Предлог на Закон за изменување на Законот за образование на возрасните 13.8.2014 13.8.2014 0 10
Предлог на Закон за дополнување на Законот за високото образование 22.05.2014 07.07.2014 46 0
Предлог на Закон за спортска академија 19.05.2014 25.06.2014 37  

Министерството за надворешни работи    

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за спроведување на развојна соработка 19.09.2013      

Министерство за одбрана    

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија 18.12.2014 27.01.2015 40 0

Министерство за правда    

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за судска служба 25.12.2014 27.01.2015 33 0
Предлог на Закон за извршување на санкциите 25.12.2014 27.01.2015 33 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на корупцијата 17.11.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за процена по скратена постапка 04.11.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за парничната постапка 16.10.2014      
Предлог на Закон за дополнување на Законот за судовите 19.09.2014      
Предлог на Закон за дополнување на Законот за јавното обвинителство 19.09.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик 10.09.2014 21.10.2014    
Предлог на Закон за изменување на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка 10.09.2014 21.10.2014    
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за судските такси 25.08.2014 07.10.2014 43 0
Предлог на Закон за дополнување на Законот за спортот 14.07.2014 14.07.2014 0 10
Предлог на Закон за дополнување на Законот за извршување на санкциите 9.07.2014 07.10.2014 90 0
Предлог на Закон за изменување на Законот за договорен залог 14.05.2014 07.07.2014 52 0
Предлог на Закон за изменување на Кривичниот законик 25.02.2014      
Предлог на Закон за дополнување на Кривичниот законик 25.02.2014      
Закон за изменување на Законот за спортот 12.02.2014 17.02.2014 5 5
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права 22.01.2014 17.02.2014 26 0
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права 22.01.2014 17.02.2014 26 0

Министерство за транспорт и врски    

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законoт за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води 16.12.2014      
Предлог на Закон за дополнување на Законот за комуналните дејности 05.12.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти 25.11.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за домување 12.11.2014      
Предлог на Закон за градежно земјиште 11.11.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за градење 04.11.2014 18.11.2014    
Предлог на Закон за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по договорот за заем по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“ 20.10.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба 22.09.2014 07.10.2014 15 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти 19.09.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај 16.09.2014 07.10.2014    
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај 16.09.2014 07.10.2014 21 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта 16.09.2014 07.10.2014 21 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем 09.09.2014 16.10.2014    
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за градење 22.08.2014 13.09.2014 22 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за поштенските услуги 22.08.2014 18.11.2014    
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за гробишта и погребални услуги 22.08.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законoт за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија 22.08.2014 21.10.2014    
Предлог на Закон за дополнување на законот за постапување со бесправно изградени објекти 22.08.2014 27.01.2015 158 0
Предлог на Законот за просторно и урбанистичко планирање 11.08.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај 02.07.2014***      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем 13.06.2014 14.07.2014 31 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за градење 05.06.2014 23.06.2014 18 0
Предлог на Закон за дополнување на Законoт за воздухопловство 05.06.2014      
Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за поштенските услуги 27.01.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законoт за воздухопловство 27.01.2014      
Предлог на Закон за изменување на Законoт за железничкиот систем 24.01.2014 17.02.2014 24 0
Предлог на закон за изменување на Законот за сигурност во железничкиот систем 24.01.2014 17.02.2014 24 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законoт за внатрешната пловидба 24.01.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законoт за просторно и урбанистичко планирање 24.01.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти 22.01.2014 27.01.2014 5 5

Министерство за труд и социјална политика    

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, по скратена постапка 17.12.2014 27.01.2015 41 0
Закон за изменување и дополнување на Закон за социјалната заштита, по скратена постапка 13.12.2014 27.01.2015 45 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 13.12.2014 21.12.2014 8 2
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи 21.11.2014 27.01.2015 67 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 13.11.2014 13.12.2014 30 0
Предлог на Закон за минимална плата 08.10.2014 21.10.2014    
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување 09.10.2014 21.10.2014    
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за социјалната заштита 09.10.2014 21.10.2014    
Предлог на Закон за вработување на лица со инвалидност 13.10.2014      
Предлог на Закон за еднакви можности на жените и мажите 17.09.2014 07.10.2014    
Предлог на Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност 12.09.2014 02.12.2014    
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа 09.09.2014 30.09.2014 21 0
Предлог нa Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 25.06.2014 29.07.2014 34 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за Посебен Регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија 05.06.2014 23.06.2014 18 0
Предлог на Закон за семејство 28.05.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за семејството 16.01.2014*** 22.01.2014 0 10

Министерство за финансии    

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа 19.12.2014      
Предлог на Закон за користење и располагање со стварите на државните органи и правните лица основани од државата 19.12.2014 27.01.2015 39 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност 17.12.2014 29.12.2014 12 0
Предлог на Закон за користење и располагање со стварите на државните органи и правните лица основани од државата 17.12.2014      
Предлог на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Програмата за национални патишта, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и ЈП државни патишта, по скратена постапка 17.12.2014 18.11.2014 0 10
Предлог на Закон за дополнување на Законот за банките 16.12.2014 29.12.2014 13 0
Предлог на Закон за дополнување на Законот за Фондoт за осигурување на депозити 16.12.2014 29.12.2014 13 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжница, по скратена постапка 16.12.2014 21.12.2014 5 5
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за финансиска дисциплина-по скратена постапка 16.12.2014 21.12.2014 5 5
Закон за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост 16.12.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри 02.12.2014      
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Централен регистар 01.12.2014 02.12.2014 1 9
Предлог на Закон за дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија 20.11.2014 29.07.2014    
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за царинската тарифа 04.11.2014      
Предлог на закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон 04.11.2014      
Предлог на Закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на платени обврски кон странски кредитори во траен влог во ЈП МЖ Инфраструктура Скопје 31.10.2014      
Предлог на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Проектот за рехабилитација на магистралните и регионалните патишта, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој-Светската банка и ЈП за државни патишта, по скратена постапка 27.10.2014      
Предлог на Закон за вршење на работи за застапување во царинските постапки 24.10.2014 31.10.2014    
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за користење и располагање со стварите на државните органи 24.10.2014 31.10.2014    
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа 24.10.2014 31.10.2014    
Предлог на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Проектот за рехабилитација на патишта, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и ЈП државни патишта, по скратена постапка 24.10.2014 18.11.2014    
Предлог на Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската Банка за обнова и развој по Договорот за заем за финансирање на проектот „Изградба на нова и реконструкција на постојната делница Бељаковце - Крива Паланка - источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII, фаза 2“, по скратена постапка 24.10.2014      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 17.10.2014 21.10.2014    
Предлог на Закон за затворање на сметките кои се преземени во Управата за јавни приходи од поранешната Агенција за блокирани сметки на учесниците во платниот промет 01.10.2014 21.10.2014    
Предлог на Закон за дополнување на Законот за преземање на акционерските друштва 29.09.2014 16.10.2014    
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за кредитно биро 22.09.2014 07.10.2014 15 0
Предлог na Закон за јавен долг 15.09.2014 09.09.2014 -6 16
Предлог на Закон за дополнување на Законот за продажба на становите во општествена сопственост 25.08.2014 09.09.2014 15 0
Предлог на Закон за задолжителни нафтени резерви 12.08.2014 12.08.2014 0 10
Предлог на Закон за изменување на Законот за субвенционирање на станбен кредит, по скратена постапка 23.06.2014 25.06.2014 2 8
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 19.06.2014 14.07.2014 25 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за девизната инспекција 19.06.2014 23.06.2014 4 6
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиски друштва 19.06.2014 23.06.2014 4 6
Предлог на Закон за изменување на Законот за задолжително осигурување во сообраќајот 16.06.2014 23.06.2014 7 3
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување 16.06.2014 23.06.2014 7 3
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија 26.05.2014 01.08.2014 67 0
Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој-Светската банка по Договорот за заем за Вториот програмски заем за развојни политики за конкурентност, по скратена постапка 31.01.2014 31.01.2014 0 10
Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 29.01.2014 17.02.2014 19 0
* Како датум на отворање на консултации се смета датумот кога е објавен текстот на нацрт законот на ЕНЕР
** Отстапки од минимално пропишан период на консултации
*** Датум на објавување на информација за отпочнување на процесот на подгтовка на предлог-закон на ЕНЕР, бидејќи не е објавен текст на нацрт - закон

Регистрирај се за добивање информации

Заклучоци и препораки од годишен извештај

Заклучок 1. Министерствата не објавуваат голем дел од предлог-законите на ЕНЕР.

Прочитај повеќе

Заклучок 2. Недоволно почитување на минималниот рок од 10 дена за консултации на предлог-закони на ЕНЕР.

Прочитај повеќе

Заклучок 3. Консултации во периодот на спроведување на ПВР речиси и да нема.

Прочитај повеќе

Заклучок 4. Министерствата ги поставуваат текстовите на нацрт-закони во најголем број од случаите

Прочитај повеќе

Заклучок 5. Известување за почеток на подготовка на закон често се поставува само формално.

Прочитај повеќе

Заклучок 6. Недоволно користење на ЕНЕР како алатка за учество во процесите на подготовка на закони од страна на јавноста.

Прочитај повеќе

Заклучок 7. Министерствата ретко даваат повратни одговори.

Прочитај повеќе

Препорака 1. Потребно е министерствата да се придржуваат до правилата и да ги објавуваат сите предлог-закони.

Прочитај повеќе

Препорака 2. Дневните редови и записниците од седниците на Владата треба да бидат јавно достапни.

Прочитај повеќе

Препорака 3. Министерствата треба поажурно да го користат ЕНЕР.

Прочитај повеќе

Препорака 4. Министерствата треба да го почитуваат минималниот рок за консултации од 10 дена.

Прочитај повеќе

Препорака 5. Треба да се продолжи и да се надгради позитивната практика на редовно објавување на потребните документи.

Прочитај повеќе

Препорака 6. Потребно е активно да се работи на промовирање на ЕНЕР и зголемување на довербата на граѓаните во оваа алатка.

Прочитај повеќе

Препорака 7. Министерствата треба секогаш да даваат повратен одговор на коментарите поставени на ЕНЕР.

Прочитај повеќе

mcms-logo-text