1.0
ИНФОРМИРАЈ СЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОНИ
Основни информации за процесот и роковите за проценка на влијанието на регулативата (ПВР)

Прочитај повеќе
2.0
КОМЕНТИРАЈ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНИ НА ЕНЕР
Линкови до предлог-закони објавени на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)

Прочитај повеќе
3.0
КОЛКУ СЕ ПОЧИТУВААТ РОКОВИТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ?
Преглед по министерства за почитување и отстапки од минимален рок од 10 дена за консултации на предлог-закони на ЕНЕР
Прочитај повеќе

Во табелата се претставени резултатите од следењето на почитување на минималниот рок од 10 дена за консултации со јавноста за предлог-закони објавени на ЕНЕР. Резултатите се претставени по министерства, каде со сина боја е прикажан бројот на предлог-закони објавени на ЕНЕР од 1 јануари 2015 г., а со црвена боја е претставен бројот на предлог-закони каде што се забележани отстапки. Со клик на името на министерството се добива преглед на сите објавени предлог-закони, како и информации за периодот на траење на консултациите.

Министерството за внатрешни работи

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата Не е објавен текст на нацрт закон 28.10.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за полиција 02.07.2015      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за азил и привремена заштита 18.05.2015 15.06.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните 09.02.2015 03.03.2015 10 0

Министерство за економија

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за возилa 17.09.2015 14.09.2015 0 10
Предлог на Закон за занаетчиство 27.04.2015 22.09.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за електронска трговија Не е објавен текст на нацрт закон 26.05.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија 09.04.2015 05.05.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите 11.03.2015 12.05.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување на Законот за енергетика 23.02.2015 24.02.2015 1 9
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Не е објавен текст на нацрт закон 10.02.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија 04.02.2015 10.02.2015 6 4

Министерство за животна средина и просторно планирање

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за дополнување на Законот за земјоделското земјиште 18.09.2015
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадот 06.08.2015 12.08.2015 6 4
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за водите 01.06.2015 18.08.2015 10 0
Предлог на Закон за утврдување на цена на водни услуги 14.04.2015      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со пакување и отпад од пакување 27.03.2015      
Предлог на Закон за прогласување на Маврово за заштитено подрачје во категоријата национален парк 16.02.2015      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина 23.01.2015 27.01.2015 4 6
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадот 20.01.2015 03.03.2015 10 0

Министерство за здравство

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување 20.05.2015 08.06.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за хемикалии 11.05.2015 08.06.2015 10 0
Предлог на Закон за дополнување на Законот за здравственото осигурување 12.05.2015 03.06.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала 22.04.2015 22.04.2015 0 10

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште 30.11.2015
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите 29.12.2015 22.12.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за пасиштата 24.09.2015 07.10.2015 10 0
Предлог на Закон за дополнување на Законот за земјоделското земјиште 18.09.2015 07.10.2015 10 0
Предлог на Закон за дополнување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост 18.09.2015 07.10.2015    
Предлог на Закон за тутун и тутунски производи 26.03.2015      
Предлог на Закон за изменување и дополнувања на Законот за безбедност на храната за животни 24.08.2015 24.08.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за идентификација и регистрација на животните 24.08.2015 24.08.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за нуспроизводи од животинско потекло 24.08.2015 24.08.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно - медицински препарати 24.08.2015 24.08.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и благосостојба на животните 24.08.2015 24.08.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура 29.07.2015 25.08.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој 30.07.2015 25.08.2015 10 0
Предлог на Закон за дополнување на Законот за земјоделското земјиште 24.04.2015      
Предлог на Закон за дополнување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост 24.04.2015 12.05.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство 08.04.2015      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделски задруги не е објавен текст на нацрт закон 24.02.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за шумарска и ловна инспекција 16.02.2015      
Предлог на Закон за дополнување на Законот за државниот инспекторат за земјоделство 16.02.2015      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост 06.02.2015 17.03.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за хидрометеролошка дејност 23.01.2015 17.02.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за шумарска и ловна инспекција 23.01.2015 27.01.2015 4 6
Предлог на Закон за дополнување на Законот за државниот инспекторат за земјоделство 23.01.2015 27.01.2015 4 6

Министерство за информатичко општество и администрација

Министерство за култура

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство не е објавен текст на нацрт закон 14.09.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за употребата на македонскиот јазик не е објавен текст на нацрт закон 14.09.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за филмската дејност не е објавен текст на нацрт закон 28.07.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследствo не е објавен текст на нацрт закон 21.05.2015 0 10
Предлог на Закон за прогласување на Старото градско јадро на Битола за културно наследство од особено значењe 14.04.2015 21.07.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за библиотеките 13.03.2015 22.04.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за музеите 13.03.2015 22.04.2015 10 0

Министерство за локална самоуправа

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за рамномерен регионален развој 27.03.2015 23.09.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за рамномерен регионален развој 13.02.2015 11.08.2015 10 0
Предлог на Закон за измени и дополнување на Законот за меѓуопштинска соработка 22.01.2015      

Министерство за образование и наука

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за Академијата за наставници не е објавен текст на нацрт закон 14.09.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за обука и испит на директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење не е објавен текст на нацрт закон 14.09.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за наставници во основните и средните училишта не е објавен текст на нацрт закон 18.08.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование не е објавен текст на нацрт закон 18.08.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за просветната инспекција не е објавен текст на нацрт закон 18.08.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење не е објавен текст на нацрт закон 18.08.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование не е објавен текст на нацрт закон 18.08.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за образование на возрасните не е објавен текст на нацрт закон5 18.08.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за стручно образование и обука не е објавен текст на нацрт закон 18.08.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење не е објавен текст на нацрт закон 18.08.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност не е објавен текст на нацрт закон 18.08.2015 0 10
Предлог на Закон за дополнување на Законот за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност не е објавен текст на нацрт закон 18.08.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за спортска академија не е објавен текст на нацрт закон 18.08.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за ученичкиот стандард не е објавен текст на нацрт закон 18.08.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард не е објавен текст на нацрт закон 18.08.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување и дополнување на Законот за основното образование не е објавен текст на нацрт закон 18.08.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување и дополнување на Законот за средното образование не е објавен текст на нацрт закон 18.08.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување и дополнување на Законот за високото образование не е објавен текст на нацрт закон 18.08.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за спортска академија 15.07.2015 28.07.2015 10 0
Предлог на Закон за измнување и дополнување на Законот за средното образование 28.05.2015 26.05.2015 0 10
Предлог на Закон за измнување и дополнување на Законот за основното образование 28.05.2015 26.05.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за просветната инспекција 17.02.2015      
Предлог на Закон за дополнување на Законот за иновациската дејност 20.01.2015 10.02.2015 10 0

Министерството за надворешни работи

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за надворешни работи не е објавен текст на нацрт закон 12.12.2015 0 10

Министерство за одбрана

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување 23.12.2015
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување 07.12.2015
Предлог на Закон за дополнување на Законот за одбрана 28.09.2015 18.10.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија 28.09.2015      
Предлог на Закон за дополнување на Законот за управување со кризи 27.08.2015      
Предлог на Закон за дополнување на Законот за управување со кризи 23.04.2015 26.05.2015 10 0
Предлог на Закон за дополнување на Законот за заштита и спасувањe 24.02.2015 21.07.2015 10 0

Министерство за правда

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за договорен залог не е објавен текст на нацрт закон 18.10.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за правосудниот испит 12.08.2015 19.08.2015 7 3
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за катастaр на недвижности 26.05.2015 08.06.2015 10 0
Предлог на Закон за дополнување на Законот за процена во скратена постапка 04.05.2015 21.05.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка не е објавен текст на нацрт закон 12.05.2015 0 10
Предлог на Закон за дополнување на Законот за судовитe 04.05.2015      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за вештачење - по скратена постапка 23.03.2015 26.05.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за спортот - по скратена постапка 10.03.2015 14.04.2015 10 0

Министерство за транспорт и врски

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за дополнување на Законoт за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонијa 30.06.2015 21.07.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта 13.06.2015      
Предлог на Закон за јавните скијалишта 13.06.2015      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за договорите во патниот сообраќаj 13.06.2015 21.07.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за градење 02.06.2015      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај 11.05.2015      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај 15.04.2015 03.06.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта 15.04.2015 03.06.2015 10 0
Предлог нa Закон за црвен крст 31.03.2015      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство 16.03.2015 05.05.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај 20.03.2015 22.04.2015 10 0
Предлог на Закон за гробишта и погребални услуги 08.04.2015      
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти 17.02.2015 07.04.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота не е објавен текст на нацрт закон 02.02.2015 0 10

Министерство за труд и социјална политика

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за социјално претприемништво 04.08.2015      
Предлог на Закон за дополнување на Законот за семејството не е објавен текст на нацрт закон 21.05.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување на законот за минимална плата не е објавен текст на нацрт закон 28.07.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување на Законот за социјална заштита не е објавен текст на нацрт закон 31.03.2015 0 10
Предлог на Закон за работни односи 09.01.2015 27.01.2015 10 0

Министерство за финансии

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за изменување на Законот за платниот промет 02.11.2015 28.10.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост 07.07.2015 25.08.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки 23.06.2015 19.08.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност 17.06.2015 07.07.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за девизното работење 22.04.2015 12.05.2015 10 0
Предлог на Закон за дополнување на Законот за Централен регистар 15.04.2015 12.05.2015 10 0
Предлог на Закон за дополнување на Законот за денационализација 14.04.2015 21.05.2015 10 0
Предлог на Закон за дополнување на Закон за експропријација 14.04.2015 21.05.2015 10 0
Предлог на Закон за дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост 14.04.2015 21.05.2015 10 0
Предлог на Закон за дополнување на Законот за даночна постапка 09.04.2015 12.05.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход 19.03.2015 05.05.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 27.02.2015 14.04.2015 10 0
Предлог на Закон за изменување на Законот за податоците во електрoнски облик и електронски потпис 04.02.2015 02.02.2015 0 10
Предлог на Закон за изменување на Законот за даночна постапка не е објавен текст на нацрт закон 25.11.2014 0 10
* Како датум на отворање на консултации се смета датумот кога е објавен текстот на нацрт законот на ЕНЕР
** Отстапки од минимално пропишан период на консултации
*** Датум на објавување на информација за отпочнување на процесот на подгтовка на предлог-закон на ЕНЕР, бидејќи не е објавен текст на нацрт - закон

Регистрирај се за добивање информации

Заклучоци и препораки од годишен извештај

Заклучок 1. Министерствата не објавуваат голем дел од предлог-законите на ЕНЕР.

Прочитај повеќе

Заклучок 2. Недоволно почитување на минималниот рок од 10 дена за консултации на предлог-закони на ЕНЕР.

Прочитај повеќе

Заклучок 3. Консултации во периодот на спроведување на ПВР речиси и да нема.

Прочитај повеќе

Заклучок 4. Министерствата ги поставуваат текстовите на нацрт-закони во најголем број од случаите

Прочитај повеќе

Заклучок 5. Известување за почеток на подготовка на закон често се поставува само формално.

Прочитај повеќе

Заклучок 6. Недоволно користење на ЕНЕР како алатка за учество во процесите на подготовка на закони од страна на јавноста.

Прочитај повеќе

Заклучок 7. Министерствата ретко даваат повратни одговори.

Прочитај повеќе

Препорака 1. Потребно е министерствата да се придржуваат до правилата и да ги објавуваат сите предлог-закони.

Прочитај повеќе

Препорака 2. Дневните редови и записниците од седниците на Владата треба да бидат јавно достапни.

Прочитај повеќе

Препорака 3. Министерствата треба поажурно да го користат ЕНЕР.

Прочитај повеќе

Препорака 4. Министерствата треба да го почитуваат минималниот рок за консултации од 10 дена.

Прочитај повеќе

Препорака 5. Треба да се продолжи и да се надгради позитивната практика на редовно објавување на потребните документи.

Прочитај повеќе

Препорака 6. Потребно е активно да се работи на промовирање на ЕНЕР и зголемување на довербата на граѓаните во оваа алатка.

Прочитај повеќе

Препорака 7. Министерствата треба секогаш да даваат повратен одговор на коментарите поставени на ЕНЕР.

Прочитај повеќе

mcms-logo-text