1.0
ИНФОРМИРАЈ СЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОНИ
Основни информации за процесот и роковите за проценка на влијанието на регулативата (ПВР)

Прочитај повеќе
2.0
КОМЕНТИРАЈ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНИ НА ЕНЕР
Линкови до предлог-закони објавени на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)

Прочитај повеќе
3.0
КОЛКУ СЕ ПОЧИТУВААТ РОКОВИТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ?
Преглед по министерства за почитување и отстапки од минимален рок од 10 дена за консултации на предлог-закони на ЕНЕР
Прочитај повеќе

Во табелата се претставени резултатите од следењето на почитување на минималниот рок од 10 дена за консултации со јавноста за предлог-закони објавени на ЕНЕР. Резултатите се претставени по министерства, каде со сина боја е прикажан бројот на предлог-закони објавени на ЕНЕР од 1 јануари 2016 г., а со црвена боја е претставен бројот на предлог-закони каде што се забележани отстапки. Со клик на името на министерството се добива преглед на сите објавени предлог-закони, како и информации за периодот на траење на консултациите.

Министерството за внатрешни работи

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **

Министерство за економија

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **

Министерство за животна средина и просторно планирање

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за инспекција во животната средина 05.02.2016 16.02.2016 10 0

Министерство за здравство

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната 30.03.2016 16.02.2016 0 10
Предлог на Закон за изменување и дполнување на законот за консолидација на земјоделско земјиште не е објавен текст на нацрт закон 22.03.2016 0 10
Предлог на закон за изменување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост 30.03.2016 16.02.2016 0 10
Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната на животните 08.03.2016 08.03.2016 0 10
Закон за изменување и дополнување на Законот за идентификација и регистрација на животните 08.03.2016 08.03.2016 0 10
Закон за изменување и дополнување на Законот за нуспроизводи од животинско потекло 08.03.2016 08.03.2016 0 10
Закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно медицински препарати 08.03.2016 08.03.2016 0 10
Закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство 08.03.2016 08.03.2016 0 10
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и благосостојба на животни 08.03.2016 08.03.2016 0 10
Предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за органиско земјоделско производство не е објавен текст на нацрт закон 16.02.2016 0 10

Министерство за информатичко општество и администрација

Министерство за култура

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **

Министерство за локална самоуправа

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **

Министерство за образование и наука

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност 08.03.2016 08.03.2016 0 10
Предлог на Закон за изменување на Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење 08.03.2016 23.02.2016 0 10
Предлог на Закон за изменување на Законот за стручно образование и обука 08.03.2016 23.02.2016 0 10
Предлог на Закон за изменување на Законот за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност 08.03.2016 23.02.2016 0 10
Предлог на Закон за изменување на Законот за Државниот испитен центар 08.03.2016 23.02.2016 0 10
Предлог на Закон за изменување на Законот за Педагошката служба 08.03.2016 23.02.2016 0 10
Предлог на Закон за изменување на Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование 08.03.2016 23.02.2016 0 10

Министерството за надворешни работи

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **

Министерство за одбрана

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **

Министерство за правда

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **

Министерство за транспорт и врски

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **

Министерство за труд и социјална политика

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **

Министерство за финансии

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг 26.01.2016 16.02.2016 10 0
* Како датум на отворање на консултации се смета датумот кога е објавен текстот на нацрт законот на ЕНЕР
** Отстапки од минимално пропишан период на консултации
*** Датум на објавување на информација за отпочнување на процесот на подгтовка на предлог-закон на ЕНЕР, бидејќи не е објавен текст на нацрт - закон

Регистрирај се за добивање информации

Заклучоци и препораки од годишен извештај

Заклучок 1. Министерствата не објавуваат голем дел од предлог-законите на ЕНЕР.

Прочитај повеќе

Заклучок 2. Недоволно почитување на минималниот рок од 10 дена за консултации на предлог-закони на ЕНЕР.

Прочитај повеќе

Заклучок 3. Консултации во периодот на спроведување на ПВР речиси и да нема.

Прочитај повеќе

Заклучок 4. Министерствата ги поставуваат текстовите на нацрт-закони во најголем број од случаите

Прочитај повеќе

Заклучок 5. Известување за почеток на подготовка на закон често се поставува само формално.

Прочитај повеќе

Заклучок 6. Недоволно користење на ЕНЕР како алатка за учество во процесите на подготовка на закони од страна на јавноста.

Прочитај повеќе

Заклучок 7. Министерствата ретко даваат повратни одговори.

Прочитај повеќе

Препорака 1. Потребно е министерствата да се придржуваат до правилата и да ги објавуваат сите предлог-закони.

Прочитај повеќе

Препорака 2. Дневните редови и записниците од седниците на Владата треба да бидат јавно достапни.

Прочитај повеќе

Препорака 3. Министерствата треба поажурно да го користат ЕНЕР.

Прочитај повеќе

Препорака 4. Министерствата треба да го почитуваат минималниот рок за консултации од 10 дена.

Прочитај повеќе

Препорака 5. Треба да се продолжи и да се надгради позитивната практика на редовно објавување на потребните документи.

Прочитај повеќе

Препорака 6. Потребно е активно да се работи на промовирање на ЕНЕР и зголемување на довербата на граѓаните во оваа алатка.

Прочитај повеќе

Препорака 7. Министерствата треба секогаш да даваат повратен одговор на коментарите поставени на ЕНЕР.

Прочитај повеќе

mcms-logo-text