1.0
ИНФОРМИРАЈ СЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОНИ
Основни информации за процесот и роковите за проценка на влијанието на регулативата (ПВР)

Прочитај повеќе
2.0
КОМЕНТИРАЈ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНИ НА ЕНЕР
Линкови до предлог-закони објавени на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)

Прочитај повеќе
3.0
КОЛКУ СЕ ПОЧИТУВААТ РОКОВИТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ?
Преглед по министерства за почитување и отстапки од минимален рок од 10 дена за консултации на предлог-закони на ЕНЕР
Прочитај повеќе

Во табелата се претставени резултатите од следењето на почитување на минималниот рок од 20 дена за консултации со јавноста за предлог-закони објавени на ЕНЕР. Резултатите се претставени по министерства, каде со сина боја е прикажан бројот на предлог-закони објавени на ЕНЕР од 1 јануари 2018 г., а со црвена боја е претставен бројот на предлог-закони каде што се забележани отстапки. Со клик на името на министерството се добива преглед на сите објавени предлог-закони, како и информации за периодот на траење на консултациите.

Министерството за внатрешни работи

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **

Министерство за економија

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за индустриски и зелени зони 09.02.2018
Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за технолошки индустриски развојни зони 14.02.2018
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија 13.02.2018
Закон за финансиска подршка на инвестиции 15.02.2018

Министерство за животна средина и просторно планирање

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **

Министерство за здравство

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој 09.01.2018

Министерство за информатичко општество и администрација

Министерство за култура

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **

Министерство за локална самоуправа

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **

Министерство за образование и наука

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Закон за изменување и дополнување на Законот за Педагошката служба 16.02.2018
Закон за изменување и дополнување на Закоот за Бирото за развој на образованието 16.02.2018
Закон за изменување и дополнување на Законот за стручно образование и обука 16.02.2018
Закон за изменување и дополнување на Законот за образование на возрасните 16.02.2018
Закон за изменување и дополнување на законот за основното образование 16.02.2018
Закон за изменување и дополнување на законот за средното образование 16.02.2018
Закон за изменување и дополнување на Законот за спортска академија 16.02.2018
Закон за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард 16.02.2018
Закон за изменување и дополнување на Законот за ученичкиот стандард 16.02.2018
Закон за изменување и дополнување на Законот за просветната инспекција 16.02.2018
Закон за изменување и дополнување на Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење 14.02.2018
Закон за изменување и дополнување на Законот за иновациската дејност 14.02.2018
Закон за изменување и дополнување на Законот за Државниот испитен центар 14.02.2018
Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност 14.02.2018
Закон за изменување на Законот за наставници во основните и средните училишта 14.02.2018
Закон за изменување на Законот за академија за наставници 14.02.2018

Министерството за надворешни работи

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **

Министерство за одбрана

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **

Министерство за правда

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за судовите 24.01.2018

Министерство за транспорт и врски

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за изменување на Законот за сигурност во железничкиот систем 09.01.2018
Закон за работното време на екипажот на возилата во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај 06.02.2018
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај 06.02.2018
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за домување 13.02.2018
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за градење 13.02.2018
Предлог на Закон за изменување на Законот за јавните патишта 13.02.2018
Предлог на Закон за изменување на Законот за превоз во патниот сообраќај 13.02.2018
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните дејности 13.02.2018
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба 13.02.2018
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство 13.02.2018
Предлог на Закон за изменување на Законот за жичари и ски-лифтови 13.02.2018
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање 13.02.2018
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем 13.02.2018
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за поштенските услуги 13.02.2018

Министерство за труд и социјална политика

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на претпријатијата со доминантна сопственост на државата 14.02.2018

Министерство за финансии

Име на предлог-законОтв. на конс. на ЕНЕР*Утв. на седн. на ВладаПериод на конс.Отстап. **
Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа 25.01.2018
Предлог Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон 25.01.2018
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за кредитно биро 29.01.2018
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија 02.02.2018
Предлог Закон за јавните набавки 06.02.2018
* Како датум на отворање на консултации се смета датумот кога е објавен текстот на нацрт законот на ЕНЕР
** Отстапки од минимално пропишан период на консултации
*** Датум на објавување на информација за отпочнување на процесот на подгтовка на предлог-закон на ЕНЕР, бидејќи не е објавен текст на нацрт - закон

Регистрирај се за добивање информации

Заклучоци и препораки од годишен извештај

Заклучок 1. Министерствата не објавуваат голем дел од предлог-законите на ЕНЕР.

Прочитај повеќе

Заклучок 2. Недоволно почитување на минималниот рок од 10 дена за консултации на предлог-закони на ЕНЕР.

Прочитај повеќе

Заклучок 3. Консултации во периодот на спроведување на ПВР речиси и да нема.

Прочитај повеќе

Заклучок 4. Министерствата ги поставуваат текстовите на нацрт-закони во најголем број од случаите

Прочитај повеќе

Заклучок 5. Известување за почеток на подготовка на закон често се поставува само формално.

Прочитај повеќе

Заклучок 6. Недоволно користење на ЕНЕР како алатка за учество во процесите на подготовка на закони од страна на јавноста.

Прочитај повеќе

Заклучок 7. Министерствата ретко даваат повратни одговори.

Прочитај повеќе

Препорака 1. Потребно е министерствата да се придржуваат до правилата и да ги објавуваат сите предлог-закони.

Прочитај повеќе

Препорака 2. Дневните редови и записниците од седниците на Владата треба да бидат јавно достапни.

Прочитај повеќе

Препорака 3. Министерствата треба поажурно да го користат ЕНЕР.

Прочитај повеќе

Препорака 4. Министерствата треба да го почитуваат минималниот рок за консултации од 10 дена.

Прочитај повеќе

Препорака 5. Треба да се продолжи и да се надгради позитивната практика на редовно објавување на потребните документи.

Прочитај повеќе

Препорака 6. Потребно е активно да се работи на промовирање на ЕНЕР и зголемување на довербата на граѓаните во оваа алатка.

Прочитај повеќе

Препорака 7. Министерствата треба секогаш да даваат повратен одговор на коментарите поставени на ЕНЕР.

Прочитај повеќе

mcms-logo-text